Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza
MENU STRONY
Nasza szkoła
  STRONA GŁÓWNA
  REKRUTACJA
  HISTORIA SZKOŁY
  LOKALIZACJA
  NAUCZYCIELE
  UCZNIOWIE
  GALERIA
  BAZA ZADAŃ
  PROJEKT EDUKACYJNY
  DORADCA ZAWODOWY

Informacje
  PRAWO SZKOLNE
  PLAN LEKCJI
  PODRĘCZNIKI
  KALENDARZ
  ZAJĘCIA DODATKOWE
  KONKURSY
  IMPREZY
  DIAGNOZY
  WYCIECZKI
  DZIAŁANIA INTEGRACYJNE
  KONTAKT
  REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
  SZUKAJ

Zainteresowania
  E-TWINNING
  WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Graffiti
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Zasady Rekrutacji
ZARZĄDZENIE Nr 8/2009
LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 02 marca 2009 r.
w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim
na rok szkolny 2009/2010
Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232
oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rekrutacja kandydatów do gimnazjów przeprowadzona zostanie w terminie
do 26 czerwca 2009 roku, w tym składanie podań do 29 maja 2009 roku, do godz. 15.00.
2. Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich liceów
profilowanych, czteroletnich techników oraz zasadniczych szkół zawodowych o 2 i 3-letnim
okresie nauczania zostanie przeprowadzona w terminie do 3 lipca 2009 roku, w tym:
1) składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły do 10 czerwca 2009 roku
(w miastach, gdzie obowiązuje rekrutacja elektroniczna, podania należy składać w szkole
tzw. „pierwszego wyboru");
2) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 22 czerwca 2009 roku
do godz. 14.30;
3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 czerwca 2009 roku o godz. 12.00;
4) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole
do 29 czerwca 2009 roku do godz. 12.00;
5) ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki
w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole 30 czerwca 2009 roku o godz. 12.00;
6) składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do 30 czerwca 2009 roku
nie dokonały pełnego naboru (rekrutacja uzupełniająca) do 1 lipca 2009 roku
dogodź. 15.00;
7) ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie
nie dokonały pełnego naboru 3 lipca 2009 roku o godz. 12.00.
3. Rekrutacja dla kandydatów do liceów plastycznych zostanie przeprowadzona
w terminie do 3 lipca 2009 roku, w tym:
1) do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.:
a) składanie wymaganych przez szkołę dokumentów do 29 maja 2009 roku,
b) egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych 5 czerwca 2009 roku;
2) do Liceum Plastycznego w Zielonej Górze:
a) składanie wymaganych przez szkołę dokumentów do 29 maja 2009 roku,
b) egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych od 8 do 9 czerwca 2009 roku
4. Rekrutacja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej, tj. dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
i trzyletniego technikum uzupełniającego do 25 czerwca 2009 roku, w tym:
1) składanie podań w wybranej przez kandydata szkole do 10 czerwca 2009 roku;
2) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 22 czerwca 2009 roku
dogodź. 14.30;
3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 czerwca 2009 roku o godz. 12.00.
5. Rekrutacja kandydatów do szkół policealnych i szkół dla dorosłych do 25 sierpnia
2009 roku, w tym:
1) składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole
do 21 sierpnia 2009 roku;
2) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00.
§ 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych
w statutach szkół, o których mowa w § 1 ust. 2.
§ 3. 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół
ponadgimnazjalnych wymienionych w § 1 ust. 2 w procesie rekrutacji ustala się na 200,
w tym:
1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów, w tym: za część
humanistyczną 50 punktów, za część matematyczno-przyrodniczą 50 punktów;
2) za ocenę z języka polskiego maksymalnie 17 punktów;
3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie maksymalnie
48 punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego
ocena z języka obowiązkowego ujętego w szkolnym planie nauczania;
4) za osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
maksymalnie 35 punktów, w tym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów;
b) za ocenę zachowania maksymalnie 5 punktów, w tym: wzorowe - 5 punktów,
bardzo dobre - 3 punkty;
c) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
lub wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej
jednego roku szkolnego: 5 punktów, w tym za szczebel powiatowy - 3 punkty,
za wojewódzki - 5 punktów;
d) za inne osiągnięcia maksymalnie 20 punktów:
- za uzyskanie tytułu finalisty: 15 punktów lub za uzyskanie dwóch i więcej tytułów
finalisty: 20 punktów, w następujących konkursach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125): Konkurs
Polonistyczny, Konkurs Historyczny, Konkurs Matematyczny, Konkurs
Biologiczny, Konkurs Geograficzny, Konkurs Fizyczny, Konkurs Chemiczny,
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".
- za uzyskanie tytułu laureata: 7 punktów lub za uzyskanie tytułu finalisty: 4 punkty,
w następujących konkursach organizowanych co najmniej na szczeblu
wojewódzkim: Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę",
Konkurs Języka Angielskiego „Linąuist", Konkurs Języka Niemieckiego
„Deutschmeister", Konkurs Języka Francuskiego „Parlons francais", Konkurs
Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka" i „Plastyka", Konkurs Fizyczny „Woda
cieczą życia", Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", Konkurs
Przyrodniczy im. Włodzimierza Korsaka, XXVII Lubuski Konkurs Przyrodniczy;
II Diecezjalny Konkurs Biblijny, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy.
- za uzyskanie mandatu Posła na Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży: 7 punktów.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania
ocen na punkty:
1) z języka polskiego:
a) celujący: 17 punktów,
b) bardzo dobry: 15 punktów,
c) dobry: 10 punktów,
d) dostateczny: 3 punkty;
2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
a) celujący: 16 punktów,
b) bardzo dobry: 14 punktów,
c) dobry: 10 punktów,
d) dostateczny: 3 punkty.
3. Za egzamin gimnazjalny przyjmowana będzie łączna liczba punktów wpisanych
w zaświadczeniu OKE, za część humanistyczną i część matematyczno-przyrodniczą.
§ 4. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 3 lipca 2009
roku przeprowadzą dodatkową rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
§ 5. 1. W okresie rekrutacji tworzy się punkty informacyjne o wolnych miejscach
w szkołach ponadgimnazjalnych w:
1) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim;
2) Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze;
3) Terenowym Zespole Wizytatorów w Żarach;
4) Terenowym Zespole Wizytatorów w Międzyrzeczu;
5) Terenowym Zespole Wizytatorów w Sulęcinie.
2. Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco
informacji o liczbie wolnych miejsc do punktów informacyjnych, o których mowa w ust. 1.
§ 6. W ramach kontroli realizacji obowiązku nauki, zobowiązuje się dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych do powiadomienia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),
na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni
od dnia przyjęcia absolwenta, oraz do informowania tego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 3/2008 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 03 lutego
2009 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok
szkolny 2009/2010.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2009 roku.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
WIRTUALNY SPACER
WIRTUALNY SPACER
Reklama

KARMIMY PSIAKI

SZKOŁA Z KLASĄ

Szkoła bezpiecznego internetu

Dziennik LIBRUS

Góra Grosza

e-Twinning

Gimnazjum nr 2

Polski Oficjalny Support PHP-Fusion

PNWM

Najlepszy darmowy CMS

PRO EUROPA VIADRINA

Międzyrzecz

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

SPONSOR MATUSZCZAK

SPONSOR SGB

Spielbau - Partner

MISATO PARTNERSKIE BAD FREIENWALDE

SPONSOR PIZZERIA MAFIA

SPONSOR EWE

MOK

FIRMA USŁUGOWA MENTOR

PIEKARNIA ROJEK

Heidecke Bud-Drew-Bauelemente Sp. z o.o.

Cytat..
"Prawdziwym bojownikiem za wiare jest ten, kto w imie Boga walczy z samym soba." - MAHOMET
Flash Zegar
WARTO CZYTAĆ


Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Uruchomiono 04.12.2008 przez Bzycerz