Zasady Rekrutacji
Dodane przez bzycerz dnia Marzec 03 2009 16:10:03
ZARZĄDZENIE Nr 8/2009
LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 02 marca 2009 r.
w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim
na rok szkolny 2009/2010
Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232
oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rekrutacja kandydatów do gimnazjów przeprowadzona zostanie w terminie
do 26 czerwca 2009 roku, w tym składanie podań do 29 maja 2009 roku, do godz. 15.00.
2. Rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich liceów
profilowanych, czteroletnich techników oraz zasadniczych szkół zawodowych o 2 i 3-letnim
okresie nauczania zostanie przeprowadzona w terminie do 3 lipca 2009 roku, w tym:
1) składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły do 10 czerwca 2009 roku
(w miastach, gdzie obowiązuje rekrutacja elektroniczna, podania należy składać w szkole
tzw. „pierwszego wyboru");
2) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 22 czerwca 2009 roku
do godz. 14.30;
3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 czerwca 2009 roku o godz. 12.00;
4) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole
do 29 czerwca 2009 roku do godz. 12.00;
5) ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki
w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole 30 czerwca 2009 roku o godz. 12.00;
6) składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do 30 czerwca 2009 roku
nie dokonały pełnego naboru (rekrutacja uzupełniająca) do 1 lipca 2009 roku
dogodź. 15.00;
7) ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie
nie dokonały pełnego naboru 3 lipca 2009 roku o godz. 12.00.
3. Rekrutacja dla kandydatów do liceów plastycznych zostanie przeprowadzona
w terminie do 3 lipca 2009 roku, w tym:
1) do Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.:
a) składanie wymaganych przez szkołę dokumentów do 29 maja 2009 roku,
b) egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych 5 czerwca 2009 roku;
2) do Liceum Plastycznego w Zielonej Górze:
a) składanie wymaganych przez szkołę dokumentów do 29 maja 2009 roku,
b) egzamin wstępny z przedmiotów artystycznych od 8 do 9 czerwca 2009 roku
4. Rekrutacja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej
zasadniczej szkoły zawodowej, tj. dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
i trzyletniego technikum uzupełniającego do 25 czerwca 2009 roku, w tym:
1) składanie podań w wybranej przez kandydata szkole do 10 czerwca 2009 roku;
2) przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 22 czerwca 2009 roku
dogodź. 14.30;
3) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 czerwca 2009 roku o godz. 12.00.
5. Rekrutacja kandydatów do szkół policealnych i szkół dla dorosłych do 25 sierpnia
2009 roku, w tym:
1) składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole
do 21 sierpnia 2009 roku;
2) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 sierpnia 2009 roku o godz. 12.00.
§ 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych
w statutach szkół, o których mowa w § 1 ust. 2.
§ 3. 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół
ponadgimnazjalnych wymienionych w § 1 ust. 2 w procesie rekrutacji ustala się na 200,
w tym:
1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów, w tym: za część
humanistyczną 50 punktów, za część matematyczno-przyrodniczą 50 punktów;
2) za ocenę z języka polskiego maksymalnie 17 punktów;
3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie maksymalnie
48 punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego
ocena z języka obowiązkowego ujętego w szkolnym planie nauczania;
4) za osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
maksymalnie 35 punktów, w tym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów;
b) za ocenę zachowania maksymalnie 5 punktów, w tym: wzorowe - 5 punktów,
bardzo dobre - 3 punkty;
c) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
lub wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej
jednego roku szkolnego: 5 punktów, w tym za szczebel powiatowy - 3 punkty,
za wojewódzki - 5 punktów;
d) za inne osiągnięcia maksymalnie 20 punktów:
- za uzyskanie tytułu finalisty: 15 punktów lub za uzyskanie dwóch i więcej tytułów
finalisty: 20 punktów, w następujących konkursach przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125): Konkurs
Polonistyczny, Konkurs Historyczny, Konkurs Matematyczny, Konkurs
Biologiczny, Konkurs Geograficzny, Konkurs Fizyczny, Konkurs Chemiczny,
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".
- za uzyskanie tytułu laureata: 7 punktów lub za uzyskanie tytułu finalisty: 4 punkty,
w następujących konkursach organizowanych co najmniej na szczeblu
wojewódzkim: Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę",
Konkurs Języka Angielskiego „Linąuist", Konkurs Języka Niemieckiego
„Deutschmeister", Konkurs Języka Francuskiego „Parlons francais", Konkurs
Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka" i „Plastyka", Konkurs Fizyczny „Woda
cieczą życia", Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", Konkurs
Przyrodniczy im. Włodzimierza Korsaka, XXVII Lubuski Konkurs Przyrodniczy;
II Diecezjalny Konkurs Biblijny, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy.
- za uzyskanie mandatu Posła na Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży: 7 punktów.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania
ocen na punkty:
1) z języka polskiego:
a) celujący: 17 punktów,
b) bardzo dobry: 15 punktów,
c) dobry: 10 punktów,
d) dostateczny: 3 punkty;
2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
a) celujący: 16 punktów,
b) bardzo dobry: 14 punktów,
c) dobry: 10 punktów,
d) dostateczny: 3 punkty.
3. Za egzamin gimnazjalny przyjmowana będzie łączna liczba punktów wpisanych
w zaświadczeniu OKE, za część humanistyczną i część matematyczno-przyrodniczą.
§ 4. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 3 lipca 2009
roku przeprowadzą dodatkową rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
§ 5. 1. W okresie rekrutacji tworzy się punkty informacyjne o wolnych miejscach
w szkołach ponadgimnazjalnych w:
1) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim;
2) Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze;
3) Terenowym Zespole Wizytatorów w Żarach;
4) Terenowym Zespole Wizytatorów w Międzyrzeczu;
5) Terenowym Zespole Wizytatorów w Sulęcinie.
2. Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zobowiązuje się do przekazywania na bieżąco
informacji o liczbie wolnych miejsc do punktów informacyjnych, o których mowa w ust. 1.
§ 6. W ramach kontroli realizacji obowiązku nauki, zobowiązuje się dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych do powiadomienia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta),
na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni
od dnia przyjęcia absolwenta, oraz do informowania tego wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie
14 dni od dnia powstania tych zmian.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 3/2008 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 03 lutego
2009 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok
szkolny 2009/2010.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2009 roku.